Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Προκήρυξη εκλογών


Αργυρούπολη 17/1/2020                                Αριθμ. Πρωτοκ. 004
                                                                                      ΠΡΟΣ : Όλα τα Μέλη


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΑ
Στην από 16.01.2020 συνεδρίαση αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 10 του καταστατικού του Ταμείου (ΦΕΚ 307/Β/07.02.2019)
αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη εκλογών
για την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
από 08:00 πμ έως 18:00 μμ
για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΥΠΑ, ως εκπροσώπων των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου, που εντάσσονται στο εν ενεργεία προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Τα τρία (3) αιρετά τακτικά  και (3) αιρετά αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΥΠΑ θα εκλεγούν Πανελλαδικά από τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου με μυστική ψηφοφορία για 4ετή θητεία σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 10 του καταστατικού του Ταμείου διαδικασία.
Οι εκλογές θα διενεργηθούν στα γραφεία της ΟΣΥΠΑ επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 580 (1ος όροφος), όπου θα έχουν δικαίωμα ψήφου αποκλειστικά και μόνον οι ασφαλισμένοι, που κατοικούν στο Νομό Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3.3. του καταστατικού του Ταμείου.
Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που κατοικούν εκτός του Νομού Αττικής θα ψηφίσουν αποκλειστικά και μόνον με συστημένη επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3.4. του καταστατικού του Ταμείου. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο των εκλογών με τα ονόματα των υποψηφίων καθώς και ο ειδικός φάκελος, εντός του οποίου θα τοποθετηθεί το ψηφοδέλτιο, θα αποσταλεί εγκαίρως στα ασφαλισμένα μέλη, που κατοικούν εκτός του Νομού Αττικής.

Δήλωση Υποψηφιοτήτων
Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους παρακαλούνται να ενημερώσουν το ΤΕΑ-ΥΠΑ με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@teaypa.gr και να επισυνάψουν συμπληρωμένη  την αίτηση υποψηφιότητάς τους 
το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00. Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές άλλες υποψηφιότητες.

κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό:
Δεν δύναται αποτελέσει τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:
(α) ο καταδικασθείς με τελεσίδικη απόφαση ή ο παραπεμφείς με οριστικό βούλευμα για κακούργημα ή/και για πλημμέλημα υπαγόμενο στην έννοια των οικονομικών εγκλημάτων.
(β) ο τελών σε οποιαδήποτε οικονομική ή εμπορική σχέση με το Ταμείο.
(γ) ο τελών υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.
(δ) ο στερηθείς τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Επιπλέον αποτελεί ασυμβίβαστο με την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου:
(α) Η οποιασδήποτε φύσης εργασιακή σχέση με το Ταμείο
(β) Κάθε συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/της συζύγου του ή συγγενούς του μέχρι του β’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας σε όργανα διοίκησης του νομικού προσώπου που διαχειρίζεται περιουσία του Ταμείου ή αναλαμβάνει ή εκτελεί έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Ταμείου.
(γ) Κάθε συμμετοχή ή επαγγελματική σχέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/της συζύγου του ή συγγενούς εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας με την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις του φυσικού προσώπου που διαχειρίζεται περιουσία του Ταμείου ή αναλαμβάνει ή εκτελεί έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Ταμείου.


Για το Δ.Σ. ΤΕΑ-ΥΠΑ


        Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν.Γραμματέας


Αχίλλειος Τοπούζας                                                                         Ιωάννης Κανιαμός

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΤΕΑ-ΥΠΑ


Αργυρούπολη 15-5-2019                                                                            Αρ. Πρωτ. 1581

                                                    Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑ


Στην από 09.05.2019 συνεδρίαση αφού έλαβε υπόψη του:

1ον   τα άρθρα 4 παρ. 1 και 6 παρ. 2, α του καταστατικού του ΤΕΑ–ΥΠΑ περί της Υπαγωγής στην Ασφάλιση  του ΤΕΑΠΑ και της Απώλειας της ιδιότητας του ασφαλισμένου μέλους

2ον τον νόμο 4427/2016 περί της Σύστασης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις σύμφωνα με την οποία η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής ΑΠΑ) απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας (άρθρο 1 παρ.3) και είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά από τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής ΥΠΑ) (άρθρο 1 παρ.4)

3ον  το δεδομένο ότι η ΑΠΑ συνιστά ανεξάρτητη νομική οντότητα έχουσα τις ιδιότητες της εθνικής αρχής αεροναυτιλίας, της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής και της εθνικής εποπτικής αρχής και ότι  οι δε υπάλληλοί της δεν ανήκουν στο προσωπικό της ΥΠΑ από 23.04.2019.

                                           αποφάσισε ομόφωνα

Α. Την απόρριψη των αιτήσεων πρώην υπαλλήλων (Μονίμων, ΙΔΑΧ) της ΥΠΑ για την εγγραφή τους στο ΤΕΑ-ΥΠΑ, που τοποθετήθηκαν στην ΑΠΑ σύμφωνα με τα ΦΕΚ Β/1406/23-4-19 και ΦΕΚ Β/1440/24-4-19, καθότι από 23.04.2019 δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στο ΤΕΑ-ΥΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του καταστατικού.
Β. Την διαγραφή όσων απώλεσαν την ιδιότητα του ασφαλισμένου μέλους του           ΤΕΑ-ΥΠΑ  σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ.1 και 6 παρ. 2α του καταστατικού λόγω           της τοποθέτησής τους στην ΑΠΑ στις 23.04.2019 και την άμεση διακοπή   της παρακράτησης των συνδρομών τους.


                                 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑ


Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Καλώς ορίσατε στον προσωρινό ιστότοπο του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΥΠΑ (Τ.Ε.Α. - Υ.Π.Α) Ν.Π.Ι.Δ

  • Ιδρύθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων ΥΠΑ (ΟΣΥΠΑ)
  • Ξεκίνησε τη λειτουργία το 2019 με το ΦΕΚ/Β/307/07-02-2019.
  •  Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εγγραφή στο Ταμείο είναι προαιρετική.
  • Παρέχει συμπληρωματική προστασία για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές αλλά και οι εφάπαξ καταβαλλόμενες παροχές εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.
  • Εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, Εσωτερικό Ελεγκτή και Διαχειριστή Κινδύνου.
  • Οι επενδύσεις του ΤΕΑ-ΥΠΑ καθορίζονται από τον Επενδυτικό του Κανονισμό και υλοποιούνται από Επαγγελματίες Διαχειριστές Επενδύσεων.

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Αργυρούπολη 19/3/2019                                           Αριθμ. Πρωτοκ. 15
                                                                                                           

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΤΕΑ-ΥΠΑ με την απόφαση του της 18ης Μαρτίου 2019
                                   Κ Α Λ Ε Ι
Το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και απογραφικά δελτία για την εγγραφή τους στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΤΕΑ-ΥΠΑ.
1. Τρόποι υποβολής αιτήσεων και απογραφικών
α. Αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΟΣΥΠΑ (Δευτέρα-Παρασκευή 08.30-14.00) 
     (Λεωφ. Βουλιαγμένης 580, Αργυρούπολη)
β. Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή  (απαιτείται γνήσιο των υπογραφών και στα δύο έγγραφα)
     (Προς ΤΕΑ-ΥΠΑ Γραφεία ΟΣΥΠΑ Λεωφ. Βουλιαγμένης 580 – Αργυρούπολη Τ.Κ.164 52)

2. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων  ορίστηκε από  02/04/2019 έως 06/05/2019 

3. Έντυπα αιτήσεων και απογραφικά.
    (θα αποσταλούν σε όλες τις οργανικές μονάδες με Ηλεκτρ. Αλληλογραφία & ΦΑΞ)
Σημειώσεις :
1.        Σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΑ η εγγραφή έχει οριστεί σε 15 Ευρώ εφάπαξ (κεφ.2  άρθρο 4 παρ. 5) και η μηνιαία εισφορά επίσης 15 Ευρώ (κεφ.4  άρθρο 19 παρ.1 &2), τα ανωτέρω ποσά θα παρακρατηθούν από τις τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων, όπως προβλέπεται.
2.        Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. οι ημερομηνίες εγγραφής μελών στο ταμείο των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων είναι δεσμευτικές.
                           Για το Δ.Σ


Ο ΠρόεδροςΑχίλλειος Τοπούζας
Ο Γεν. ΓραμματέαςΙωάννης Κανιαμός


Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής σας για το ΤΕΑ-ΥΠΑ καθώς και το απογραφικό δελτίο.