Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Καλώς ορίσατε στον προσωρινό ιστότοπο του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΥΠΑ (Τ.Ε.Α. - Υ.Π.Α) Ν.Π.Ι.Δ

  • Ιδρύθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων ΥΠΑ (ΟΣΥΠΑ)
  • Ξεκίνησε τη λειτουργία το 2019 με το ΦΕΚ/Β/307/07-02-2019.
  •  Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εγγραφή στο Ταμείο είναι προαιρετική.
  • Παρέχει συμπληρωματική προστασία για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές αλλά και οι εφάπαξ καταβαλλόμενες παροχές εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.
  • Εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, Εσωτερικό Ελεγκτή και Διαχειριστή Κινδύνου.
  • Οι επενδύσεις του ΤΕΑ-ΥΠΑ καθορίζονται από τον Επενδυτικό του Κανονισμό και υλοποιούνται από Επαγγελματίες Διαχειριστές Επενδύσεων.