Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΤΕΑ-ΥΠΑ


Αργυρούπολη 15-5-2019                                                                            Αρ. Πρωτ. 1581

                                                    Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑ


Στην από 09.05.2019 συνεδρίαση αφού έλαβε υπόψη του:

1ον   τα άρθρα 4 παρ. 1 και 6 παρ. 2, α του καταστατικού του ΤΕΑ–ΥΠΑ περί της Υπαγωγής στην Ασφάλιση  του ΤΕΑΠΑ και της Απώλειας της ιδιότητας του ασφαλισμένου μέλους

2ον τον νόμο 4427/2016 περί της Σύστασης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις σύμφωνα με την οποία η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής ΑΠΑ) απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας (άρθρο 1 παρ.3) και είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά από τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής ΥΠΑ) (άρθρο 1 παρ.4)

3ον  το δεδομένο ότι η ΑΠΑ συνιστά ανεξάρτητη νομική οντότητα έχουσα τις ιδιότητες της εθνικής αρχής αεροναυτιλίας, της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής και της εθνικής εποπτικής αρχής και ότι  οι δε υπάλληλοί της δεν ανήκουν στο προσωπικό της ΥΠΑ από 23.04.2019.

                                           αποφάσισε ομόφωνα

Α. Την απόρριψη των αιτήσεων πρώην υπαλλήλων (Μονίμων, ΙΔΑΧ) της ΥΠΑ για την εγγραφή τους στο ΤΕΑ-ΥΠΑ, που τοποθετήθηκαν στην ΑΠΑ σύμφωνα με τα ΦΕΚ Β/1406/23-4-19 και ΦΕΚ Β/1440/24-4-19, καθότι από 23.04.2019 δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στο ΤΕΑ-ΥΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του καταστατικού.
Β. Την διαγραφή όσων απώλεσαν την ιδιότητα του ασφαλισμένου μέλους του           ΤΕΑ-ΥΠΑ  σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ.1 και 6 παρ. 2α του καταστατικού λόγω           της τοποθέτησής τους στην ΑΠΑ στις 23.04.2019 και την άμεση διακοπή   της παρακράτησης των συνδρομών τους.


                                 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑ