ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΑ-ΥΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό

ΦΕΚ/Β/307/07-02-2019 το καταστατικό του ταμείου ΤΕΑ-ΥΠΑ.
ΛΗΨΗ ΦΕΚ ===============================================================

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Σε αναμονή.... 


Διαβάστε τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΤΕΑ-ΥΠΑ